CSN_logo Ysgol Y Berllan Deg
Circle Way East,
Cardiff,
CF23 9LD
Tel:      029 2073 4152
Fax:     029 2073 6850
email   
Location Map
   
Log In
Username

Password

Remember MeEin Hysgol
Our School
Cartref
Home
Oriel Luniau
Gallery
Cysylltiadau
Links
Darllen a Gwrando
Listen and Read
Ein Gweledigaeth TGCh
Our ICT Vision
Staff yr Ysgol 2012-13
School Staff 2012-13
Adroddiad Estyn 2011
Estyn Report 2011

Menter Caerdydd
Menter Caerdydd logo

SchoolBeat
schoolbeat logo

Cynllun Brecwast
Breakfast Scheme
Mae cynllun brecwast Ysgol Y Berllan Deg yn llawn ar hyn o bryd. Os ydych angen lle ar y cynllun gofynnwch am ffurflen gofnodi o’r swyddfa a’i dychwelyd yno yn syth os gwelwch yn dda. Byddwch wedyn yn cael eich rhoi ar y rhestr aros.

The Ysgol Y Berllan Deg Breakfast Scheme is currently full. If you require a place on the scheme please collect a registration form from the school office and complete and return it as soon as possible please.

Diolch am eich cydweithrediad.
Thank you for your co-operation.

Llywodraethwyr
Governors
Y Llywodraethwyr
The Governors
Adroddiad Llywodraethwyr 2011-2012
Governing Body Report 2011-2012
Adroddiad Cymharol CA1
Comparative Report KS1
Adroddiad Cymharol CA2
Comparative Report KS2
Cofnodion Cyfarfod 7.7.11 Meeting minutes
Cofnodion Cyfarfod 12.5.11 Meeting minutes
Cofnodion Cyfarfod 7.4.11 Meeting minutes
Cofnodion Cyfarfod 20.1.11 Meeting minutes

Ffrindiau Y Berllan Deg
TWITTER: @FfrindiauBD
Beth yw'r Ffrindiau
What is the Ffrindiau
Pwyllgor a Cynrhychiolwyr Dosbarth
Committee & Class Re
2013/14 Dyddiadau Ffrindiau Dates
Gwybodaeth Clwb 100
100 Club Information
Clwb 100
100 Club Standing Order
Cofnodion Cyfarfod 24/09/13 Meeting Minutes
Cofnodion Cyfarfod 23/04/13 Meeting Minutes
Cofnodion Cyfarfod 19/02/13 Meeting Minutes
Cofnodion Cyfarfod 25/09/12 Metting Minutes

Diogelwch ar y We
Safety on the Internet
Polisi Defnydd y We 2011
Internet Access Policy 2011
Polisi E-Ddiogelwch 2011
E-Safety Policy 2011
Think U Know

Calendar
< April, 2014 >
S M T W T F S
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03


Beth yw'r Gymraeg i Fi

Ein Tudalen Gyntaf... Our First Page...
Wyau Pasg

Pasg Hapus i bawb!
Happy Easter to everyone!

Llongyfarchiadau!
Congratulations!

Llongyfarchiadau:
* i'r tim rygbi ar ddod yn 5ed drwy Gymru yng Nghwpan Dunvant ac am ennill cwpan Alun Griffiths Memorial Trophy.
*i'r tim pelrwyd am ddod yn 3ydd yn eu twrnament diweddar ac i Cadi a Gwenno am gael eu henwi fel chwaraewyr addawol.
*i bawb a gystadlodd yn yr Eisteddfod Sir ac yn arbennig i Lleucu a ddaeth yn gyntaf am Lefaru ac i Eiriana a ddaeth yn gyntaf ar yr unawd Alaw Werin. Bydd y 2 yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai.

Congratulations:
* to the rugby team for coming 5th through Wales in the Dunvant Cup and for winning the Alun Griffiths Memorial Trophy.
* to the netball team for coming 3rd in their recent tournament and to Cadi and Gwenno for being named as promising players.
* to everyone who competed in the county Eisteddfod especially Lleucu who won the Recitation competition and Eiriana who won the Folk Song Solo competition. Both will now compete in the National Urdd Eisteddfod in May.

marc actif

Gwobrau yr Ysgol
School Awards

Mae'r ysgol wedi derbyn Marc Actif Cymru am eu gwaith Addysg Gorfforol o fewn yr ysgol ac hefyd wedi derbyn y wobr Aur gan Marc Celfyddydau Caerdydd am ein gwaith celfeddydau- celf, cerdd a chreadigol.
The school has been awarded with the Wales' Schools Active Mark for our Physical Education work. We have also been awarded the Gold Mark from the Cardiff Arts Mark for our music, art and creativity work.
marc aur

Cyfeiriad Blog Blwyddyn 5

Dosbarth Elen- http://kidblog.org/ElenYsgolYBerllanDeg

Dosbarth Macsen- http://kidblog.org/DosbarthMacsen-2

Created on 2003-02-04 10:24:27 by install
Updated on 2014-04-10 13:19:15 by webmaster
 Printable Version

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2012-2013
ANNUAL GOVERNORS' REPORT TO PARENTS 2012-2013
Dyma gopi o Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr 2012-2013 i rieni.
http://ysgolyberllandeg.cardiff.sch.uk/~athrawon/adroddiadllyw1213.pdf

Here's a copy of the Annual Governors' Report 2012-2013 to parents. http://ysgolyberllandeg.cardiff.sch.uk/~athrawon/govreport1213.pdf

PROSBECTWS 2013-2014 PROSPECTUS
Dyma gopi 2013-14 o Brosbectws yr ysgol:
http://ysgolyberllandeg.cardiff.sch.uk/~athrawon/proscym2013.pdf

Welcome back to a new school year.
For a copy of the school Prospectus 2013-14, click below:
http://ysgolyberllandeg.cardiff.sch.uk/~athrawon/proseng2013.pdf

Grym Darllen
Reading Power

Cyw
cyw

Gwobrau yr Ysgol


Dosbarthiadau
indent  Math a Mathonwy (Bl. 6)
indent  Elen a Macsen (Bl. 5)
indent  Culhwch ac Olwen (Bl. 4)
indent  Tristan ac Esyllt (Bl. 3)
indent  Pryderi a Manawydan (Bl. 2)
indent  Branwen a Llyr (Bl. 1)
indent  Pwyll a Rhiannon (Derbyn)
indent  Meithrin
indent  Anghenion Arbennig

Gwybodaeth i Rieni
Information for Parents
Llythyrau / Letters
Polisiau
Policies
Adroddiad Cymharol Cyfnod Sylfaen
Comparative Report Foundation Phase
Adroddiad Cymharol CA2
Comparative Report KS2
Prospectws Cymraeg 2013-14
English Prospectus 2013-14

free counters

CAIS AM WIRFODDOLWYR
CAIS AM WIRFODDOLWYR
VOLUNTEERS NEEDED
Rydym angen gwirfoddolwyr i ddarllen yn y Gymraeg gyda’r disgyblion. Os oes diddordeb gennych, neu os ydych yn gwybod am rywun fyddai’n dymuno helpu, a wnewch chi roi eich enw yn y dderbynfa neu ffonio’r ysgol.
Mae’r cynllun yn digwydd ar foreau Llun, Mawrth a Iau rhwng 9.15yb a 10.15yb.
Gwerthfawrogwn unrhyw help.

We need volunteers to read with our pupils in Welsh. If you are interested, or know of someone who would like to help, could you contact the school or call in at reception please.
The scheme is on every Monday, Tuesday and Thursday mornings between 9.15am and 10.15am. We would greatly appreciate any help.